همه تبریک باد!

افغانستان به

روز استقلال


انجمن کلتوری افغانها در سویدن بهترین تبریکات وتمنیات شانرا بمناسبت هشتادو نهمین سالروز آزادی کشورعزیز ما ، به  کافه ملت غیور ، مجاهد و  با شهامت افغانستان عرض می نماید.

هموطنان عزیز: هشتادونو سال قبل (1919/08/19) کشورعزیز ما توسط غیرت مردان با ایمان و قهرمان از بزرگترین و قویترین امپراتوری جهان (برتانیه کبیر) آزادی خود را دوباره حاصل کردند و این قدرت بزرگ استعماری را به زانو درآوردند . . . 

اعضای اجرائيه انجمن کلتوری افغانها در سویدن

www.afghanan.se