آگاهی استخدام

 

انجمن کلتوری افغانها درسويدن برای مکتب تابستانی سال ٢٠٠٦ معلمين متجرب استخدام مینمايد. علاقمندان ميتوانند درخواست هايشانرا ضم بیوگرافی شان قبل از تاريخ 10-05-2006 به آدرس ذيل ارسال نمايند.

 

 info@afghanan.se  


کميسون برسی مکتب تابستانی

 

ѐ