اطلاعيه مکتب تابستانی  

 

به اطلاع تمام شاگردان عزیزیکه برای مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن ثبت نام کرده اند، رسانیده می شود که مکتب تابستانی، روز دوشنبه تاریخ 19 / 06 / 2006  ساعت  08:30  شروع میشود. شاگردان عزیز به آ درس ذيل تشریف بیاورند:

Åsö gymnasium   ( T- bana Skanstull )
Blekingegatan 55
Hus F Sal: F30, 4 tr                                         

 

    

وجه:

  

شاگردانیکه بدون کدام عذر معقول واطلاع قبلی به روز اول دروس حاضر نشوند ،  کارت های سرويس و جاهای شان به منتظرین متقاضیان مکتب تابستانی داده می شود. لهذا حاضر بودن شاگردان عزیز به روز اول دروس مکتب تابستانی ضروری و اجباری است.  

 

                                                   اداره مکتب تابستانی
    2006-06-14

 

ѐ