لوکال ضرورت است!

 

انجمن کلتوری افغانها درسویدن درنظردارد که درشهرستاکهلم یک لوکال برای تأسیس يک محراب مسجد جامع به کرايه بگیرد. روی این ملحوض ازتمام برادران وخواهران افغان که در شهرستاکهلم زندگی میکنند احترامانه خواهش میشود که اگرکسی لوکالی راسراغ داشته باشد که نزدیک به تونل بانه و به شرایط مسجد مناسب باشد وهمچنان موقیعت مرکزی داشته باشد، لطفا ً به ی ی با ما به تماس شوند. الله (ج) برایش خیر و ثواب میدهد.

محترم
انجینر زاهد ساحل :            0762295812

 

 

 

 

                   انجمن کلتوری افغانها درسویدن

 

ѐ