بازديد از موزيم نورديک ( Nordic )

 

امروز پنجشنبه مورخه ١٣ / ٠٧ / ٢٠٠٦ شاگردان و معلمين مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها در سویدن ، از موزيم نورديک مقيم ستاکهلم بطور جمعی بازديد نمودند.  اطلاعات و معلومات شانرا در مورد کلتور باستانی سکاندی ناوی مرتفع نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ѐ