گزارش راديوی پژواک از بخش فارسی

 

گزارشگر راديوی پژواک از بخش فارسی سويدن  SR مورخه 20-07-2006 به مكتب  تابستانی انجمن كلتوری افغا نها تشريف آورده بود و با محترم سليم عابد (پيمان) مدير مكتب  تابستانی، محترم انجينر محمدهاشم رئيس انجمن کلتوری افغانها درسويدن، محترم انجنير زاهد ساحل آمر پروژه و يكعده شاگردان مكتب تابستانی مصاحبه های جداگانه انجام داده اند.

 

  ی ی ی ی!

 

ѐ