اختتامیۀ مکتب تابستانی

 

مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن که بتاریخ 19-06-2006 آغاز به فعالیت نموده بود ، امروز مورخه 28-07-2006 در یک محفل خاصی به اشتراک شاگردان عزیز، والدین محترم شان وتعدادی ازاعضای انجمن کلتوری افغانها درسویدن بعد ازسخنرانی، خواندن مقاله، توزيع تصديق نامه و صرف عصريۀ که ازطرف انجمن کلتوری افغانها درسويدن تهيه وترتيب شده بود، موفقانه بپایان رسید.

محفل از ساعت 09:00 صبح آغاز و به ساعت 11:30 قبل از ظهر خاتمه يافت.

محترم سلیم عابد (پيمان) رئیس انجمن معلمين افغان درسویدن و مدیرمکتب تابستانی درمورد مؤثریت ، ضرورت و امکانات ادامه مکتب تابستانی برای شاگردان افغان  و حاضرین محفل معلومات دادند.

 

محترم انجینر وزیر پادشاه به نمایندگی ازمعلمین مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن بیانیۀ ایراد نمودند.

محترم انجینر محمد هاشم رئیس انجمن کلتوری افغانها درسویدن درمورد فعالیت های آینده انجمن کلتوری افغانها درسویدن معلومات مفصل برای حاضرین محفل ارائه نمودند.

محترم انجینر سمیع به نمایندگی از والدین بیانیۀ ایراد نمود.

 محترمه خانم نظری به نمایندگی از والدین به ادامه همچون مکتب تابستانی تاکید کردند.

محترمه شکریه (ابراهيمی)  به نمایندگی ازشاگردان مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن مقالی را تحت عنوان "مقام معلم" که خودش نوشته کرده بود به خوانش گرفت.

بعدا ً تصدیق نامه های شاگردان عزیزتوسط معلمین محترم شان توضیع گردید.

درقسمت آخر پروگرام محترم حاجی محمد عیسی خان (ابراهيمی) معاون  انجمن کلتوری افغانها درسویدن محفل را با دعا خیر و سعادت به پایان رسانید.

بعداٌ شاگردان عزیز، والدین محترم شان و دیگرمهمانان عزیز به عصریۀ دعوت شدند که  از طرف انجمن کلتوری افغانها درسویدن تهیه و ترتیب شده بود.

شاگردان عزیز و والدین محترم شان بعد از گرفتن عکس های یاد گاری با معلمین مکتب  تابستانی و  به  امید  ادامه  همچو  مکتب  برای  افغانها ، ساعت 11:30 روانۀ خانه های شان شدند.

ادارۀ مکتب تابستانی
مراسم افتتاح مكتب تابستانی انجمن كلتوری افغانها دراستهكولم

 

برگشت به صفحه نخست