روزاستقلال افغانستان به همه تبریک باد!

 

انجمن کلتوری افغانها در سویدن بهترین تبریکات وتمنیات شانرا بمناسبت هشتادو هفتمین سالروز آزادی کشورعزیز ما ، به  کافه ملت غیور ، مجاهد و  با شهامت افغانستان عرض می نماید.
هموطنان عزیز: هشتادوهفت سال قبل  (1919 /08  /19)   کشورعزیز ما توسط غیرت مردان با ایمان و قهرمان از بزرگترین و قویترین امپراتوری جهان (برتانیه کبیر) آزادی خود را دوباره حاصل کردند و این قدرت بزرگ استعماری را به زانو درآوردند . . .

 

ѐ