حج

يکی از ارکان پنجگانه ايکه اسلام روی آن بنا يافته است ، حج است. حج درلغت بمعنی قصد بزرگ آمده است اما دراصطلاح زيارت مکان مخصوص ، درزمان مخصوص با انجام دادن اعمال مخصوص.

 در قرآن مجيد آمده است:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

ترجمه: در آن (خانه) نشانه‏هاى روشن، (از جمله) مقام ابراهيم است و هر كس به آن درآيد، درامان است وبراى خدا بر عهده‏ى مردم است كه قصد حج آن خانه را نمايند، (البتّه) هركه توانايى اين راه را دارد. وهركس كفر ورزد (وبا داشتن توانايى به حج نرود، بداند كه) همانا خداوند از همه‏ى جهانيان بى‏نياز است.

ازجمله کسانيکه حج برای شان فرض شده است ، هزاران تن آنها حج کرده اند. صد هاهزارانسان ديگر چنان است که حج برا شان فرض گرديده است ، ولی حج نکرده اند. عده ای امروز و فردا نموده حج را به تعويق انداخته اند ، وبرخی ديگرتصميم حج کردن نيز ندارند.
اشخاصيکه بعد از فرض شدن حج به ادای آن نمی شتابند و بدون حج کردن می ميرند ، درمورد آنها وعيد شديدی در احاديث آمده است:

ابو امامه رضی الله عنه روايت می کتد که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: " کسیکه بدون مجبوريت شديد ، پادشاه ظالم ويا مرضی که او را از حج باز دارد ، حج نکرده وبدون حج نمودن می ميرد ، خوا يهودی شده وبميرد وخوا نصرانی گرديده و بميرد."

بخدا پناه می بريم ، چه قدر وعيد شديد است. کسانيکه حج به آنها فرض شده است ، وبخاطر تنبلی وکسالت و يا مصروفيت های دنيوی به حج نميروند ، و مجبوزيت نيز وجود ندارد که شرعاً او را از رفتن به حج باز دارد.

بخشی از ویدیو کلیپ های مراسم ادای حج !     
 

بسياری از مردم عروسی پسرش را عذر پنداشته ويا اعمار خانه ای را ضروری دانسته و به حج نميروند ، و برخی را تجارتش از حج باز داشته است. در حاليکه همۀ اينها عذری نيستند که شريعت به آن اعتبار دهد.

  حج بر چه کسی فرض است؟

 

کسيکه بيشتر از ضرورياتش ، همان مقدارمصارف داشته باشد ، که علاوه از مصرف سواری وخورد و نوشش ، به مکۀ مکرمه رفته وپس از ادای حج برگردد ، ومصارف اهل و اولادش را نيز در خانه گذاشته باشد ، برای چنين شخص حج فرض است.

●  اگر کسی مصارف رفت و برگشت مکه مکرمه را داشته باشد ، ولی مصرف رفتن به مدينه منوره را ندارد ، حج برای آن شخص نيزفرض است.

● حج درتمام عمر يکبار فرض است. اگر کسی بار بار حج نمود ، يکی از آنها فرض بوده و بقيه اش نفل است. حج نفلی نيز ثواب زياد دارد.

●  اگر طفلی يکبار با پدر و مادرش حج کرد ، اين حجش نفل است. اگر بعد از سن بلوغ به ادای حج استطاعت يافت ، دوباره حج برايش فرض است.

●  اگر شخصی استطاعت رفتن به حج نداشت وپول مصارف حج را از کسی ديگری قرض گرفته و به ادای حج شتافت ، واگر بعد از آن صاحب استطاعت و سرمايه گرديد ، دوباره حج برايش فرض نيست.

 

حج زنان:

بدون موجوديت شوهر ويا محرم ، سفر کردن زن به فاصله (48) ميل ويا بيشتر از آن ، در شريعت ممنوع گرديده است. اگرچه اين سفربخاطر امور دينی ويا کارهای دنيوی نيز صورت گيرد.

عبدالله بن عباس (رض) روايت نموده گفت که رسول الله (ص) ميفرمايد:

" لا يخلونَ رجل بامرأة ولا تسافرنَ إمراة إلا ومعها محرم " فقال رجل: يا رسول الله ! اکتتبت فی غزوة کذا وکذا وخرجت امراتی حاجة ، قال: " إذهب فاحجج مع امرأ تک. "

ترجمه :  هيچ مردی با زن نا محرم هرگز خلوت وتنهائی اختيار نکند ، وهيچ زنی هر گز سفر نکند مگر محرم با وی همراه باشد. شخصی گفت ای رسول الله (ص) نام من بخاطر شرکت درفلان و فلان جهاد نوشته شده است ، و زوجه ام بخاطر ادای حج برون شده است.

رسول الله (ص) فرمود: برو و يکجا با خانم خويش حج کن !

حج و عمره نيزبدون وجود شوهريا محرم شديداً منع گرديده وعملش گناه پنداشته ميشود ، بسا زنان بدون موجوديت شوهرويا محرم آهنگ سفرحج مي نمايند ، که ايشان بخاطرمخالفت با ارشادات شريعت مورد مرتکب گناه گرديده وحج وعمرۀ خودرا بی ارزش ميسازد.

بنا براين لازم است تا افراد مؤمن ، پا بند و فرمانبردارشريعت بوده و طبق هوس و خواهشات خويش حرکت نکنند. در سفر دنيوياحتيات بيشتری لازم است ، و بهمين جهت ، زنان بدون محرم ( 15 – 20 ) ميل سفر ننمايند ، زيرا مراعات اين امر بتواند حافظ عفت وعصمت شان باشد.

 

محرم کيست؟

محرم به کسی گفته ميشود انعقاد نکاح هرگز با وی صحيح نباشد. مانند: پدر، پسر، پسرپسر، پسر دختر، خسر، کاکای اصلی و مامای اصلی که اين دسته همگی محرم گفته ميشود.

دستۀ دیگری که عبارت از پسرخاله ، پسرماما ، پسرکاکا و پسرعمه اند ، محرم گفته نميشوند ، زيرا انعقاد نکاح با آنها صحيح است.

همچنان شوهر خواهر محرم نيست ، بخاطرآنکه اگر خواهرش را طلاق بدهد و يا وفات نمايد، نکاح خواهر ديگرش برای او جايز ميگردد.

اگرزني برادر رضائی ( برادريکه در شير با وي شريک است ) داشته باشد ، که بادرش مدت سال از زنی شير خورده باشد ، که وی نيز از او شير خورده باشد. اگر آن زن بخواهد با وی ( برادر رضائی ) حج و يا عمره برود ، وی محرم بوده وسفر با او جايز است.

بايد يادآوري نمود که ، محرم بگونه ای بايد بود که نسبت به او اطمينان وجود داشه باشد ، اگر شخصی محرم زن بوده ، ولی عفت عصمتش لکه دار است و يا نسبت به وی بی اطمنانی وجود دارد ، چنين شخص اگرچه قريب ترين محرم باشد ، سفر با وی جايز نيست.

برخی زنان شخص بيگانه ای را پدر ، فرزند ويا برادر خوانده و با يکجا به سفر می پردازند ، اين عمل شان هيچگونه حيثيت شرعی ندارد. کسيکه تنها به زبان ، پدر ، فرزند و برادر خوانده شود ، محرم شده نميتواند ، بلکه آنها در حکم مردان بيگانه هستند.

●  زنيکه مصارف رفت و برگشت به مکه مکرمه را داشته باشد ، محرم ويا شوهرش نيز به معيت و همراهي وی آماده است ، درينصورت ادا حج برايش فرض است. اگ به تنهائی وبدون محرم ويا شوهر آهنگ سفر مکۀ مکرمه نمايد ، گنهگارپنداشته ميشود.

●  هرگاه مصارف و محرم وجود داشته باشد و برای حج فرضی روانه مکه شود ، اگر شوهرش نيز به او اجازه رفتن به مکه ندهد ، وی بدون اجازه شوهربه ادای حج بپردازد.

●  اگر محرم ويا شوهرش حاضر نشوند تا با مصارف خويش او را همراهی کنند و مصارف رفت و آمد آنها را نيز زن می پردازد ، ديگر مشکلی برای رفتن به مکه وجود ندارد.

●  اگر زنی محرم نداشته و يا غرض حج نفلی به مکه معظمه می رفت ، درينصورت ممانعت شوهرش صحيح است.

●  اگر زنی مصارف حج را با خود داشته و محرم نيز وجود دارد ولی زن مذکوردرعدت است. ( عدت = مدتی که زن پس ازطلاق يا فوت شوهرنبايد شوهرکند ). در حالت عدت ،  سفر بخاطر حج جائز نيست ، اگرچه عدت فسخ نکاح و يا عدت وفات شوهرش باشد. اگر درايام عدت به ادای حج و يا عمره می رود ، گنهگار پنداشته ميشود.

●  اگرزنی مصارف حج را با خود داشـته ولي محرم ويا شوهـرش وجود ندارد و در سراسرعمرش نکاح نيز نکرده است و محرم نيزنمی يابد ، است که قبل از وفاتش وصيت نمايد تا بعد از مرگش ، شخصی از طرف وی حج نمايد. البته اين وصيت در سوم حصۀ مالش نافذ ميشود.

مولانا مفتی عاشق الهی بلند شهری

 

بخشی از ویدیو کلیپ های مراسم ادای حج !     
 

برگشت به صفحه نخست

Outsourcing, IT outsourcing, and Offshore Outsource 

Company.

 

online  

Webmster:abed_salim@hotmail.com                                                                           
Senast uppdaterad: 2007-11-23

ويب ديزاينر: سليم عابد پيمان