دور دوم مکتب تابستانی افغانها موفقانه بپایان رسید

 

مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن که بتاریخ 25-06-2007 آغاز به فعالیت نموده بود ، امروز مورخه 20-07-2007 در یک محفل خاصی به اشتراک شاگردان عزیز، والدین محترم شان وتعدادی ازاعضای انجمن کلتوری افغانها درسویدن بعد ازسخنرانی، توزيع تصديق نامه و صرف عصريۀ که ازطرف انجمن کلتوری افغانها درسويدن تهيه وترتيب شده بود، موفقانه بپایان رسید.

محفل از ساعت 09:00 صبح آغاز و به ساعت 11:30 قبل از ظهر خاتمه يافت.
 

 

محترم سلیم عابد (پيمان) رئیس انجمن معلمين افغان درسویدن و مدیرمکتب تابستانی درمورد مؤثریت ، ضرورت و امکانات ادامه مکتب تابستانی برای شاگردان افغان  و حاضرین محفل معلومات دادند.

 

محترم ډ گروال صاحب میرباز به نمایندگی از والدین بیانیۀ ایراد نموده و از خدمات شایسته و اجتماعی انجمن کلتوری افغانها درسويدن که سبب افتخار همه افغانها است تشکرنموده درضمن از ساختن یک باب مسجد جامع برای افغانها توسط انجمن کلتوری افغانها درسویدن که نمونه دیگری از فعالیت های اجتماعی صادقانه و عام المنفعه این انجمن است قدردانی نمود .
 


محترم ډ گروال صاحب محمد عالم ( عالمی ) به نمایندگی از والدین به ادامه همچون مکتب تابستانی تاکید کردند.

محترم انجینر صاحب عبدالصبور به نمایندگی از والدین از ضرورت به ادامه همچو مکتب تابستانی تاکید کردند و از خدمات صادقانه معلمین و مسؤلین مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن ستایش و قدردانی کردند .

محترم سلیمان ( شریفی ) به نمایندگی از والدین بیانیۀ ایراد نمود.

محترمه ایوا (شرین) Eva Schirren معلم لسان سویدنی و انگلیسی مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن نیز بیانیۀ ایراد نمودند.


محترم انجینر وزیر پادشاه به نمایندگی ازمعلمین مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن بیانیۀ ایراد نمودند.

 

محترمه شکریه (ابراهيمی)  به نمایندگی از معلمین مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن بیانیۀ ایراد نمودند.
 

بعدا ً تصدیق نامه های شاگردان عزیز توسط معلمین محترم شان ، با همکاری و مشارکت یکعده والدین محترم و مدیر مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن توضیع گردید.
 

 

درقسمت آخر پروگرام محترم سلیم عابد (پيمان) مدیر مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن از تشریف آوری مهمانان گرامی درین محفل تشکر نموده و بعداٌ شاگردان عزیز، والدین محترم شان و دیگرمهمانان عزیز را به عصریۀ دعوت نمودند که ازطرف انجمن کلتوری افغانها درسویدن تهیه و ترتیب شده بود.

شاگردان عزیز و والدین محترم شان بعد از گرفتن عکس های یاد گاری با معلمین مکتب  تابستانی و  به  امید  ادامه  همچو  مکتب  برای  افغانها ، ساعت 11:30 روانۀ خانه های شان شدند.

ادارۀ مکتب تابستانی


مراسم اختتام دور دوم مكتب تابستانی انجمن كلتوری افغانها دراستهكولم
 

برگشت به صفحه نخست