اطلاعيه مکتب تابستانی

 

مکتب تابستانی روز دوشنبه مورخ 25-06-2007 از ساعت 09:00  صبح شروع و به ساعت 13:00 ختم میگردد.
 

ادارۀ مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسويدن به اطلاع تمامی شاگردان عزيز و والدين محترم شان ميرساند که تمام شاگردانيکه جهت شموليت درمکتب تابستانی تقاضا و ثبت نام نموده بودند ،همۀ شان درمکتب پذيرفته شده اند که بواسطۀ معلمين اَناث و ذکور به لسانهای ملی دری و پښتو برعلاوۀ لسانها و مضامين دیگر برایشان در هفتۀ پنج روزهمه روزه از ساعت 09:00  صبح الی ساعت 13:00 تدريس می شود.


هکذا آمدن شخص شاگرد ويکنفراز والدين شان درشروع ( روز اول) مکتب بخاطر اخذ کارت سرويس و امضای فورم مربوط آن ضروری بوده درصورت نه آمدن شان استحقاق کارت سرويس شان به شاگردانيکه درلست منتظرين ثبت و حاضرمکتب درهمان روز باشند توزيع خواهد شد درآنصورت حق شکايت را ندارند.
 

شاگردان عزیز به آ درس ذيل تشریف بیاورند:

Åsö gymnasium   ( T- bana Skanstull)
Blekingegatan 55
Hus F Sal: F21, 3 tr                                         

توجه:

  

شاگردانیکه بدون کدام عذر معقول واطلاع قبلی به روز اول دروس حاضر نشوند ،  کارت های سرويس و جاهای شان به منتظرین متقاضیان مکتب تابستانی داده می شود. لهذا حاضر بودن شاگردان عزیز به روز اول دروس مکتب تابستانی ضروری و اجباری است.

 

   اداره مکتب تابستانی
     2007-06-14

Klick här om afghanska  sommarskola på city tidningen

 

 

برگشت به صفحه نخست