اولین مسجد افغانها در استاکهلم

 
به اساس ابتکارانجمن کلتوری افغانها درسويدن به ارتباط اطلاعيۀ قبلی تاريخی 2006-05-10 که از طريق همين ويب سايت جهت ايجاد و تاسيس يک محراب مسجد جامع برای افغانها درستاکهلم ازعموم افغانهاې مقيم ستاکهلم دعوت بعمل آورده بود. 

اليوم يکشنبه مورخ 11-06-2006 اعضای انجمن کلتوری افغانها  بشمول يکتعداد از برادران افغان دين دار و متدين بخاطر اقدام عملی درحصۀ تاسيس و ترتيب مسجد جامع در مسجد ميد بوريرپلتسن تشکيل جلسه نموده و ازطرف انجمن کلتوری افغانها بابت تاسيس يک محراب مسجد جامع معلومات کافی به حاضرين مجلس مفصلاٌ ارائيه گردید که بعد از يک سلسله پيشنهادات و نظريات همه جانبه در فضای صميميت و خلوص نيت به توافق آرای حاضرين مجلس در حصۀ تاسيس يک محراب مسجد جامع فيصلۀ ذيل بعمل آمد :

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم
 

به اساس جلسۀ مورخ  2006-06-11 اعضای شورای ايجاد مسجد افغانهای مقيم ستا کهلم بخاطر پيشبرد امور مربوط به مسجد کميسون سه نفری قرار ذيل انتخاب گرديدند:
 

 ١- محترم ډگروال محمد عالم (عالمی) مسؤل مسجد  073-738 5775

 ٢- محترم انجنير زاهد (ساحل) مشؤل اموراداری  076-2295812  
 ٣- محترم عبدالسليم جان مسؤل مالی             073-673 21 56

 


البته اشخاص فوق نزد شورای دايمی مسجد مسؤل و
جوابگو بوده و امورات مربوط به رسميات آنرا درارتباط وهمکاری با انجمن کلتوری افغانها ترتيب و تنظيم خواهند کرد.

 

امضای اعضای دايمې مسجد افغانها
 

 

                                                    کميسون امور مذهبی
                                               
انجمن کلتوری افغانها درسويدن

                                                                    11-06-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضعات گزشته

 

 

صفحه اول

اخبار انجمن

درباره انجمن

فعاليتها

عضویت

کلتور و فرهنگ

لينکها

تماس

Kort om AKFS

AKFS står för Afghanska kulturföreningen i Sverige. AFS grundades 2006 av en grupp afghaner i Sverige.

Läs mer...