اطلاعيه مکتب تابستانی برای شاگردان افغان 2008
 

 

مکتب تابستانی روز دوشنبه مورخ 2008-06-23 از ساعت 09:00  صبح شروع و به ساعت 13:00 ختم میگردد.

ادارۀ مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسويدن به اطلاع تمامی شاگردان عزيز و والدين محترم شان ميرساند که تمام شاگردانيکه جهت شموليت درمکتب تابستانی تقاضا و ثبت نام نموده بودند ،همۀ شان درمکتب پذيرفته شده اند که بواسطۀ معلمين اَناث و ذکور به لسانهای ملی دری و پښتو برعلاوۀ لسانها و مضامين دیگر برایشان در هفتۀ پنج روزهمه روزه از ساعت 09:00  صبح الی ساعت 13:00 تدريس می شود.

هکذا آمدن شخص شاگرد ويکنفراز والدين شان درشروع ( روز اول) مکتب بخاطر اخذ کارت سرويس و امضای فورم مربوط آن ضروری بوده درصورت نه آمدن شان استحقاق کارت سرويس شان به شاگردانيکه درلست منتظرين ثبت و حاضرمکتب درهمان روز باشند توزيع خواهد شد درآنصورت حق شکايت را ندارند.

Åsö gymnasium   ( T- bana Skanstull )
Blekingegatan 55

ادارۀ مکتب تابستانی
        2008-06-16

لطفاً برای کسب اطلاعات بيشتر به  تیلفون های ذيل  تماس بگیرید.
073-9394622, 076-2295812, 073-7394130
www.afghanan.se