فعاليت های انجمن کلتوری افغانها


فعاليت های انجمن کلتوری افغانها مانند هميشه برای هموطنان عزيز ما روشن و ثابت است، بنا براين نمونه از فعاليت های سال 2008 را بطور مختصر مشاهده نمائید!

 

درين مورد بيشتر بخوانید!
 

www.afghanan.se