کمک لباس به مردم نیازمند افغانستان ارسال شد


به تعداد  204
کارتن لباسها و بوت های را که افغانهای محترم مقیم ستوکهولم جهت مساعدت به مردم فقیر کشور عزیز ما افغانستان، در مسجد جامع افغانها در سویدن جمع آوری نموده بودند، یکجا با چهل کارتن چای سبز که محترم دگروال صاحب عبدالجلیل میرباز کمک نموده بودند به همکاری محترم انجنیر الیاس به جرمنی انتقال و به آقای فروتن نماینده بنیاد بیات تسلیم داده شد که از آنجا ذریعه کانتینر 40 فوت به  افغانستان انتقال می شود....

 

توجه!

نسبت نداشتن جای الی اعلان بعدی از گرفتن  لباس ها معذرت میخواهیم!

برای دیدن عکسهای بیشتر بالای عکس فوق کلیک کنید!
 

www.afghanan.se