کمک
به مردم نیازمند افغانستان
 

 مسجد جامع افغانها در سویدن در نظر دارد که جهت مساعدت به مردم فقیر کشور عزیز ما افغانستان, لباس ها و بوت هایکه قابل استفاده باشد جمع آوری نموده و به افغانستان ارسال نمائید.

 

برای سهولت کمک کنندگان روزهای جمعه و شنبه, جهت تجمع لباس ها در مسجد جامع افغانها تعیین گردیده است.
اشخاصیکه امکانات حمل و نقل لباس ها را به مسجد جامع افغانها ندارند, لطفاً به شماره های ذیل تماس گرفته, تا در انتقال اموال شان با ایشان معاونت صورت گیرد.

073-9394622

073-7263989

073-9082399

 

مسجد جامع افغانها روگسوید

Created by: Salim Abed Paiman
www.afghanan.se