کنفرانس میلاد النبی (ص) در مسجد جامع افغانها (ستاکهولم)
محترم استاد فضل غنی (مجددی) از امريکا مهمان برنامه

Created by: Salim Abed Paiman
www.afghanan.se