دور سوم مکتب تابستانی افغانها موفقانه بپایان رسید
مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن 2008
 


 

برای دیدن عکسها ی بیشترمکتب تابستانی افغانها بالای عکس فوق کلیک کنید!مکتب تابستانی انجمن کلتوری افغانها درسویدن که بتاریخ 23-06-2008 آغاز به فعالیت نموده بود ، امروز مورخه 18-07-2008 در یک محفل خاصی به اشتراک شاگردان عزیز، والدین محترم شان وتعدادی ازاعضای انجمن کلتوری افغانها درسویدن بعد ازسخنرانی، توزيع تصديق نامه ، کنسرت و صرف عصريۀ که ازطرف انجمن کلتوری افغانها درسويدن تهيه وترتيب شده بود، موفقانه بپایان رسید....

درین مورد بیشتر بخوانید!

 

ادارۀ مکتب تابستانی
20-07-2008  

www.afghanan.se